Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sa vzťahuú na internetový obchod www.identityofbeauty.eu, ktorý prevádzkuje spoločnosť Lion Treade s.r.o. , so sídlom Malá Jarková 30, 945 01 Komárno.
Upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej, pri kúpe tovaru ponúkaného na internetovom obchode www.identityofbeauty.eu 

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej Republiky.

Vymedzenie pojmov

Kúpna zmluva uzatvorená prostredníctvom www.identityofbeauty.eu  (ďalej len "kúpna zmluva") je zmluva uzatvorená na diaľku, ktorú uzatvára predávajúci a kupujúci na zásielkový predaj tovaru.

Tovarom sa rozumejú veci ponúkané na predaj prostredníctvom internetového obchodu wwwidentityofbeauty.eu

Objednávkou sa rozumie elektronický formulár určený na vyplnenie údajov, vyjadrenie súhlasu s OP a prejav vôle kupujúceho uzatvoriť s predávajúcim kúpnu zmluvu.


Postup spracovania objednávky a uzatvorenia kúpnej zmluvy:

 • kupujúci si vyberie tovar, vyplní požadované údaje a odošle objednávku
 • internetový obchod automaticky eviduje a potvrdí objednávku, čím sa uzatvára kúpna zmluva
 • predávajúci pošle kupujúcemu tovar prostredníctvom Slovenskej pošty, UPS, FedEx, DHL, USPS, TNT Express, alebo kurierom GLS
 • kupujúci tovar prevezme a skontroluje, v prípade reklamácie sa obráti na predávajúceho

 

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. V prípade, že sa takto rozhodne, si uvedomuje, že predávajúci má právo požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť poskytnuté plnenia. 

Kupujúci je zároveň povinný poskytnúť svoje údaje a číslo účtu, kam je predávajúci povinný vrátiť peniaze neodkladne po tom, ako bol tovar vrátený kupujúcim.

Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. 

Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ

Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr, ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám. 

Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ

Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. Poznámka k bodu 6. - medzi tieto sa zaraďuje tovar zhotovený na základe požiadaviek spotrebiteľa, tovar ktorý nie je možné z hyg. dôvodov vrátiť ak bol zabalený a tento obal bol porušený, a podobne.

 

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok 

 

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom spotrebiteľa. 

Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania)  na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak si kupujúci objednal použitú vec a bol o tom kupujúci informovaný, záručná doba je 12 mesiacov. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok a na tieto reklamácie sa nevzťahujú tieto reklamačné podmienky. 

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne, v deň jeho prevzatia.

Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady. 

Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

 • k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
 • nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru podľa návodu, 
 • zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, 
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, 
 • poškodením záručnej plomby alebo jej znehodnotením ak ju produkt obsahuje,
 • neodbornou montážou alebo demontážou, 
 • zásahom do produktu, ktorým sa vykonajú zmeny, ktoré kvalitatívne zlepšujú produkt ale neboli vykonané výrobcom alebo ním poverenou osobou, napr. pretaktovanie procesoru
 • používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. 

 Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome. 

 Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Za vadu nie je možné považovať, ako vyplýva už z povahy veci doba jej minimálnej trvanlivosti alebo     doba spotreby, ktorá môže byť obmedzená na kratší čas. Doba minimálnej trvanlivosti, doba použiteľnosti, doba spotreby alebo obdobná doba je uvedená na tovare, ak takémuto označeniu tovar podlieha. 

Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie, avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe.                      (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf). Reklamáciu odporúčame zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu). 

Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu, najneskôr však momentom, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatiu predmetu reklamácie. Ak nie je možné  potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení        reklamácie bude zaslané písomne. 

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30              dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový. 

Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

 • ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola bezodplatne, včas a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu,
 • kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo len súčasti veci, výmenu súčasti len ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
 • predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti, 
 • ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu používaniu veci má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Také isté právo ma kupujúci v prípade, ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať, 
 • ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. 

 Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, poskytnutím zľavy, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej     odôvodnené zamietnutie, pričom kupujúci potvrdzuje osobné prevzatie resp. je dokladom aj potvrdenie prepravného podniku v prípade ak kupujúci osobne nepreberá reklamáciu.. 

O výsledku reklamačného konania je spotrebiteľ informovaný v zákonnej lehote.  

Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko sa tovar pri preprave môže poškodiť. Odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.

Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez  predchádzajúceho upozornenia predávajúceho. 

 

Zodpovednosť za chybu, záruka, reklamácia

Predávajúci poskytuje na tovar záruku 12 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný po prevzatí tovar skontrolovať a pokiaľ požiadavkám nevyhovuje, vyreklamovať ho bezodkladne.

Kupujúci berie na vedomie, že predajca nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.

V prípade reklamácie je nutné poškodený tovar vyfotografovať a poslať reklamačný e-mail na info@identityofbeauty.eu
Predávajúci sa zaväzuje v prípade opodstatnenej reklamácie vybaviť ju do 30 dní a na vlastné náklady poslať kupujúcemu nový, nepoškodený výrobok rovnakého druhu, s rovnakým výrobným kódom alebo vrátit peniaze za poškodený výrobok. Poškodený tovar je nutné vrátiť predávajúcemu, poštovné hradi kupujúci.

Dodanie tovaru a platobné podmienky

Kategoria zákazník - Klient: Predávajúci tovar expeduje najneskôr do 48 hodín po obdržaní objednávky a zaregistrovaní platby za objednávku. Tovar zasiela predavajúci kupujúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty, UPS, FedEx, DHL, USPS, TNT Express, alebo kurierom GLS. Ako poštovné si účtuje sumu zobrazenú pred potvrdenim objednávky. Balné si naša spoločnosť neúčtuje. Dodanie tovaru trvá do 10 dní, ktoré záleží od spôsobu dopravy a štátu kam objednávku posielame.

V prípade platby prevodným príkazom expedujeme balík až po pripísaní platby na náš účet.

Kategoria zákazník - Profesionál: Predávajúci tovar expeduje najneskôr do 48 hodín po obdržaní objednávky a zaregistrovaní platby za objednávku. Ak pri objednávke zadá kupujúci platbu faktúrou (splatnosť 7,14 alebo 30dní) sa tovar-objednávka, zasiela kupujúcemu najneskôr do 48 hodín od udania objednávky. Tovar je zasielaný prostredníctvom Slovenskej pošty, UPS, FedEx, DHL, USPS, TNT Express, alebo s Kurierom GLS. 

Cena doručenia závisí od kategorie zákazníka a zvoleného spôsobu prepravy a platby. Máme dve kategórie zakazníkov a to:

Zakazník - Klient: Cena doručenia objednávky nad 65.- € (bez DPH) pre kategóriu zákaznik-Klient ZDARMA.

Zakazník - Profesionál: Cena doručenia objednávky nad 150.-€ (bez DPH) pre kategóriu zákazník-Profesionál ZDARMA.

Môžete si vybrať z nasledovných spôsobov doručenia objednávky v prípade nedosiahnutého vyššie uvedeného limitu hodnoty objednávky:

 • doručenie Slovenskou poštou do 2kg a platba prevodným príkazom- 4.80€ (približne 1-2 pracovné dni po pripísaní platby na náš účet)
 • doručenie Slovenskou poštou do 2kg a platba na dobierku- 5.80€ (približne 1-2 pracovné dni po odoslaní objednávky)
 • doručenie kuriérom GLS a platba prevodným príkazom- 8.40€ (maximálne 1-2 pracovné dni po pripísaní platby na náš účet)
 • doručenie kuriérom GLS a platba na dobierku- 9.40€ (maximálne 1-2 pracovné dni po odoslaní objednávky)

V príslušnom kroku objednávky v hodnote do určeného limitu si zákazník zvolí najviac vyhovujúci spôsob doručenia.

V prípade dosiahnutia vyššsie uvedeného limitu hodnoty objednávky, si vyhradzujeme právo zvolenia spôsobu prepravy-doručenia zásielky, ktorá je pre zákazníka  ZDARMA. 

Prosím berte na vedomie, že doručenie Slovenskou poštou je lacnejšie, ale doručenie kuriérom je rýchlejšie, spoľahlivejšie a pohodlnejšie - v deň doručenia Vám kuriér pošle SMS s možnosťou spätného kontaktovania a dohody, kde a kedy presne prevezmete balík.

Chýbajúce produkty skladom - objednávka 

Kupujúci pri objednávke vidí stav tovaru na sklade. V prípade, že tovar nie je k dispozícii na sklade, zákazník má možnosť si pri každom produkte zvoliť v menu pod názvom "Moje rezervácie produktov" pridať produkt a po naskladnení systém automaticky pre zákazníka vygeneruje informačný mail o dostupnosti produktu a zákaznik má možnosť si produkt objednať.  

Neprevzatie zásielky zákazníkom

V prípade neprevzatia zásielky zákazníkom (na základe objednávky) si vyhradzujeme právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru. Ak zákazník zadá chybnú/neplatnú adresu pri objednávke a zásielka bude vrátená, tak si vyhradzujeme právo uplatniť svoj nárok na úhradu vzniknutej škody na poštovnom a balnom.

Ceny

Všetky ceny v internetovom obchode www.identityofbeauty.eu sú konečné a obsahujú TAX (DPH). Ku konečnej sume objednaného tovaru si predávajúci účtuje iba poštovné, a to v prípade nedosiahnutelného limitu hodnoty tovaru v objednávke (zákaznik - Klient 65.- € s DPH / zákazník - Profesionál 150.-€ s DPH). Predávajúci má právo ceny meniť podľa vlastného uváženia, nie však meniť ceny tovaru po zaslaní objednávky obsiahnutého v tejto objednávke. 

Zákazník pri objednávke potvrdzuje

Že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré obsahujú aj vyžadované predzmluvné informácie ohľadom prevádzkovateľa internetového obchodu, tovaru, dodacích a platobných podmienok, práva na odstúpenie od zmluvy, záručných podmienok, postupe pri uplatňovaní reklamácií, ochrany osobných údajov a ostatné informácie v súlade zakonmi SK a EU.

Záverečné ustanovenia 

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho. 

Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky. 

Odoslaním objednávky si kupujúci prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky.

Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim, ako aj sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 18/2018 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

V prípade uzatvorenia inej zmluvy s kupujúcim s inými podmienkami, majú podmienky uvedené v zmluve prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

Tieto Obchodné podmienky platia od 01.04.2020 do vydania nových OP.

Kupujúci odoslaním objednávky dáva svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Kontakty:

Prevádzkovateľ e-shopu: Lion Trade s.r.o. , Malá Jarková 379/30 , 945 01 Komárno

Orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj 

Staničná 9, P.O. BOX 49A

950 50  Nitra 1

tel.:037/ 7720 001

e-mail: nr@soi.sk

 

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Nitra, v odd. Sro vložke č. 100532226/2017/27.03.2017

Zodpovedná osoba: Richard Kneizel

Príjem objednávok cez e-shop: nonstop

 

Dodávateľ: KIMT AG , Woralberer-Strasse 7, 94 86  Schaanwald , Lichtenštajsko

 

Identifikačné číslo pre daň: SK4120233590

Registrácia podľa § 5 od: 12.10.2020

Platitelom dane od: 12.10.2020

Vydal Daňový úrad Bratislava

Evidenčné číslo/dňa: 101564414/2020/12.10.2020