BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

Pre prácu s kozmetickými prístrojmi odporúčame používať predlžovacie káble s vypínačom (prepäťová predlžovačka), prístroje nie je potrebné opakovane pripájať k elektrickej sieti. Pri práci s prístrojmi dodržiavame bezpečnú vzdialenosť od mobilných telefónov a elektronických zariadení (počítače, tablety, notebooky) 4 metre. Klientka si zloží všetky kovové doplnky.

 

MESOCEUTICALAB palmare

Prístroj môže obsluhovať iba kvalifikovaný, telesne spôsobilý a preškolený pracovník starší ako 18 rokov.

Pracovník je povinný dodržiavať návod na používanie, ktorý je priložený k prístroju.

Do prístroja zasunieme najprv konektor kábla, potom pripojíme adaptér do siete.

Pracovník manipuluje s ovládacím gombíkom tak, aby nedošlo k jeho pretočeniu.

Po skončení práce najprv otočným gombíkom prístroj vypneme a až potom adaptér s káblom vytiahneme z elektrickej siete.

Nie je dovolené za chodu prístroja vyťahovať či pripájať kábel k elektrickej sieti.

Zabráňte prípadnému pádu prístroja z pracovnej plochy na podlahu.

 

MESOCEUTICALAB pen

Prístroj môže obsluhovať iba kvalifikovaný, telesne spôsobilý a preškolený pracovník starší ako 18 rokov.

Pracovník je povinný dodržiavať návod na používanie, ktorý je priložený k prístroju.

Pre dobitie akumulátora zasunieme najprv konektor kábla, potom pripojíme adaptér do siete.

Zabráňte prípadnému pádu prístroja z pracovnej plochy na podlahu.

 

MESOCEUTICALAB technology instrument

Prístroj môže obsluhovať iba kvalifikovaný, telesne spôsobilý a preškolený pracovník starší ako 18 rokov.

Pracovník je povinný dodržiavať návod na používanie, ktorý je priložený k prístroju.

Pre pripojenie prístroja k elektrickej sieti najprv zasunieme konektor kábla do ovládacieho panelu vzadu na prístroji a až potom adaptér do elektrickej siete.

Po skončení celodennej práce vždy vypneme prístroj aj na ovládacom paneli tlačidlom do polohy OFF.

 

TERMOSAUNA ESSUDATIVA

Prístroj môže obsluhovať iba kvalifikovaný, telesne spôsobilý a preškolený pracovník starší ako 18 rokov.

Pracovník je povinný dodržiavať návod na používanie, ktorý je priložený k prístroju.

TERMOSAUNU opakovane neprekladáme, znižovala by sa jej životnosť.

Pripojíme podľa návodu káble k okruhom A, B a C do TERMOSAUNY.

Do ovládacej jednotky prístroja zasunieme najprv konektor kábla a až potom pripojíme do siete.

Po skončení práce tlačidlom OFF prístroj vypneme a až potom kábel vytiahneme z elektrickej siete.

 

OXYCEUTICAL VAPO & VACUUM

Prístroj môže obsluhovať iba kvalifikovaný, telesne spôsobilý a preškolený pracovník starší ako 18 rokov.

Pracovník je povinný dodržiavať návod na používanie, ktorý je priložený k prístroju.

Do prístroja zasunieme najprv konektor kábla a až potom pripojíme prístroj do siete.

Prístroj zapneme tlačidlom ON vzadu na prístroji.

Až potom uvedieme prístroj do chodu tlačidlom hore na paneli prístroja.

Po skončení práce najprv tlačidlom hore na paneli prístroj vypneme a až potom vypneme prístroj tlačidlom ON vzadu na prístroji.

 

BODYTONEUP

Prístroj môže obsluhovať iba kvalifikovaný, telesne spôsobilý a preškolený pracovník starší ako 18 rokov.

Pracovník je povinný dodržiavať návod na používanie, ktorý je priložený k prístroju.

Do prístroja zasunieme najprv konektor kábla a až potom pripojíme prístroj do siete.

Prístroj zapneme tlačidlom ON vzadu na prístroji.

Potom uvedieme prístroj do chodu tlačidlom na paneli prístroja.

Prístroj nezakrývame.

Po skončení práce tlačidlom na paneli prístroj vypneme a potom prístroj vypneme tlačidlom OFF vzadu na prístroji.

 

Biostimulačná MASKA COLLAGENLIFTLAB

Prístroj môže obsluhovať iba kvalifikovaný, telesnej spôsobilý a preškolený pracovník starší ako 18 rokov.

Pracovník je povinný dodržiavať návod na používanie, ktorý je priložený k prístroju.

Do prístroja zasunieme najprv konektory káblov podľa návodu a až potom pripojíme prístroj do siete. 

Prístroj ovládame pomocou ovládacej konzoly. Po skončení práce prístroj odpojíme zo siete.